MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO QĐ 48/2006/QĐ-BTC NGÀY 14/9/2006

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối tài khoản

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh BCTC

Quyết toán thuế TNDN – TT 60/2007-BTC ngày 14/6/2007


http://www.tuvanthue.net