KẾ TOÁN VIÊN CẦN BIẾT

Hiện nay Bô tài chính đã ban hành 26 Chuẩn mực kế toán (CMKT) trong số 32 CMKT Việt Nam. Để giúp các bạn tham khảo một cách thuận tiện tôi xin mạn phép liệt kê các chuẩn mực đã được ban hành:

1.Chuẩn mực số 01:Chuẩn mực chung;
2.Chuẩn mực số 02:Hàng tồn kho;
3.Chuẩn mực số 03:Tài sản cố định hữu hình;
4.Chuẩn mực số 04:Tài sản cố định vô hình;
5.Chuẩn mực số 05:Bất động sản đầu tư;
6.Chuẩn mực số 06:Thuê tài sản;
7.Chuẩn mực số 07:Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;
8.Chuẩn mực số 08:Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh;
9.Chuẩn mực số 09:
10.Chuẩn mực số 10:Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
11.Chuẩn mực số 11:Hợp nhất kinh doanh
12.Chuẩn mực số 12:
13.Chuẩn mực số 13:
14.Chuẩn mực số 14:Doanh thu và thu nhập khác.
15.Chuẩn mực số 15:Hợp đồng xây dựng;
16.Chuẩn mực số 16:Chi phí đi vay;
17.Chuẩn mực số 17:Thuế thu nhập doanh nghiệp;
18.Chuẩn mực số 18:Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
19.Chuẩn mực số 19:Hợp đồng bảo hiểm
20.Chuẩn mực số 20:
21.Chuẩn mực số 21:Trình bày báo cáo tài chính
22.Chuẩn mực số 22:Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
23.Chuẩn mực số 23:Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
24.Chuẩn mực số 24:Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
25.Chuẩn mực số 25:Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;
26.Chuẩn mực số 26:Thông tin về các bên liên quan.
27.Chuẩn mực số 27:Báo cáo tài chính giữa niên độ;
28.Chuẩn mực số 28:Báo cáo bộ phận;
29.Chuẩn mực số 29:Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.
30.Chuẩn mực số 30:“Lãi trên cổ phiếu”.
31.Chuẩn mực số 31:
32.Chuẩn mực số 32:

Và tôi sẽ lần lượt post các chuẩn mực để các bạn chưa có điều kiện tìm hiểu có thể tham khảo một cách thuận tiện nhất.